Willa at Dia Beacon yesterday

Willa at Dia Beacon yesterday